Utbildningsupplägg – Rekryteringsutbildning inom Bygg- och anläggning
FUB
– 2 veckor

Under rekryteringsutbildningens två första veckor genomförs grundutbildningsinsatser samt test och kartläggningar av de elever som efter intervjuförfarandet gavs plats på utbildningen. Under denna del av utbildningen ges LAVI gruppen underlag om vilka deltagare som har förutsättningar att gå vidare in i själva rekryteringsutbildningen. Målsättningen är att ha 12 elever kvar på utbildningen efter det att den förberedande och kartläggande delen är över. Om vi under FUB:en identifierar personer som har förutsättningar att tillgodose sig utbildning men som behöver stärka sig rent språkligt för att detta ska vara möjligt, kommer dessa deltagare att erbjudas yrkessvenska som en stärkande åtgärd och ett komplement till det innehåll aktuell rekryteringsutbildning anger.

 

Rekryteringsutbildning – Bygg
   -26 veckor
Utbildningsinnehåll
Arbetsplatsförlagt lärande – Inriktning Bygg – anläggning
Vanligen förekommande enklare praktiska arbetsuppgifter inom byggnationsarbeten såsom renovering, byggnation, hantlangning och eller rivning. Kursdeltagaren utför inom området vanligt förekommande enklare praktiska arbetsuppgifter.
I samband med utförandet av arbetsuppgifterna har deltagaren förmågan att välja material, verktyg och maskiner som passar för arbetsuppgiften.
Följa planeringar och utföra beräkningar för att lösa enklare arbetsuppgifter. Kursdeltagaren kan i arbetet följa planeringar och utföra för arbetsuppgiften relevanta beräkningar.
Hantera material avseende material- och verktygsvård, materialförbrukning och återvinning. Kursdeltagaren vårdar material och verktyg, och hanterar materialavfall samt förbrukat material enligt de principer som gäller för en korrekt återvinning med hänsyn tagen till gällande lagstiftning.
Arbetsmiljö, hälsa, ergonomi och säkerhet samt riskbedömningar för arbetsuppgifterna. Deltagaren kan i samband med olika arbetsuppgifter göra enklare riskbedömningar och tar i arbetet hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
Kvalitetskrav för utförda arbeten och bedömning av arbetsresultat. När arbetet är utfört gör kursdeltagaren en relevant bedömning av arbetsresultatet.
Arbetsplatsförlagd utbildning samt skolpraktiskt förlagd – inriktning Bygg- och anläggning
Praktiska arbetsuppgifter inom grundläggande träbyggnation och enklare betongarbeten. Deltagaren utför praktiskt byggnationsarbete utefter en konstruktionsritning och givna mått. Deltagaren använder för sammanhanget relevanta verktyg, material och metoder.
Planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna Deltagaren kan i samråd med handledaren planera för arbetsuppgiften. Deltagaren använder sig av relevant mätteknik och i samråd med handledare tolkar deltagaren konstruktionsritningar för praktisk omsättning.
Verktyg och maskiner för olika ändamål.

Handhavande och skötsel

Deltagaren kan på egen hand välja för uppgiften relevanta verktyg. Deltagaren vårdar och sköter dessutom verktyg och material.
Vanligt förekommande anläggningsarbete kopplat till underhåll eller nyanläggning av stensatta alternativt hårdgjorda ytor. Kursdeltagaren utför enklare anläggningsarbeten, exempelvis anläggning av plattgångar, utifrån fastställda kvalitetskrav och använder för uppgiften passande material, verktyg, metoder och maskiner.
I arbetet följer kursdeltagaren enklare arbetsbeskrivningar samt vårdar material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner.
Kvalitet Kursdeltagaren bedömer resultatet och den egna arbetsinsatsen mot uppställda kvalitetskrav
Grundläggande teoretisk utbildning
Intro Byggkurs: Deltagaren har en grundläggande förståelse för de principer som gäller vid Byggnadsarbete.
Arbetsmiljö och säkerhet kopplat till aktuellt arbetsområde – teori Deltagaren har en grundläggande förståelse för de vanliga riskfaktorerna inom aktuellt arbetsområde/bransch.

Deltagaren har exempelvis grundläggande kunskaper om vikten av rätt skyddsutrustning samt om risker kopplat till exempelvis buller, belastning, arbete på hög höjd, risker med fallande föremål

Verktyg och maskiner Deltagaren uppvisar kunskaper om verktyg, verktygs användningsområdet samt om verktygstekniker som är vanligt förekommande i branschen
Materiallära och svenska byggnormer. Deltagaren har en grundläggande förståelse för fraktioner på grus, virke, plåt och isolering. Deltagaren har också förståelse för Funktioner och svenska byggnormer för ett hållbart byggande på lång sikt
Hur bygger vi Deltagaren har en grundläggande förståelse för varför vi bygger som vi gör i Sverige. Vidare har deltagaren grundläggande kunsaper om material, projekts storlek och tidsåtgång samt hur upplägget på en byggarbetsplats ser från de små detaljerna till den övergripande helheten.
Mjuka värden Deltagaren har förståelse för principer, lagar och regler gäller på arbetsmarknaden, i samhället och på den enskilda arbetsplatsen. Deltagaren har kunskaper om rasism, mobbning, sexuella trakasserier samt jämställdhetsfrågor. Deltagaren har dessutom kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter på svensk arbetsmarknad och vet vad som förutsätts för att uppnå en långsiktig anställning.
Lagarbete och personlighetstyper Deltagaren har förståelse för individens betydelse för gruppen och gruppens betydelse för helheten. Deltagaren har förståelse för olika personlighetstyper och hur dessa måste kunna interagera för helhetens bästa.
Vikten av ett gott kundbemötande Deltagaren har förståelse för den sociala kompetensens betydelse för ett framgångsrikt yrkesliv.
Ekonomi Deltagaren har förståelse för vikten av en god privatekonomi på kort och lång sikt
Loggboken Deltagaren kan reflektera över sin egen kunskapsutveckling och kan identifiera såväl utvecklingsområden som styrkor hos sig själv och arbetsplatsen
Ritningsläsning Deltagaren förstår grundläggande ritningsläsning och kan finna stöd i bygghandlingar och byggritningar i utförandet av sitt arbete.
Grundläggande husbyggnad Kunskaper i byggnadskonstruktioner i olika material såsom exempelvis betong, murverk, trä och stål.
Energieffektiva konstruktioner och metoder Deltagaren har förståelse för energieffektivitet i samband med byggnationsarbeten.
Byggnadsprocessen Deltagaren har förståelse för byggprocessens olika delar från projektering, via produktion och konstruktion till förvaltning. Vidare har deltagaren kunskaper om de discipliner som ingår i ett byggnadsutförande samt hur dessa discipliner interagerar för ett gott resultat.
Husbyggnad – ombyggnation

 

Deltagaren har förståelse för de risker som är förknippade med ombyggnationer av äldre hus samt om utmaningen som ligger i att anpassa äldre arkitektur efter dagens krav.
Hållbart byggande Deltagaren har förståelse för hantering av material, till exempel förvaring, minimering av spill, sortering av byggavfall och restprodukter samt kan anpassa sitt resursanvändande efter arbetsuppgift.Intresseanmälan

För att få mer information från LAVI gruppen, fyll i dina uppgifter: