SBA BRANDSKYDDSANSVARIG

Kursen behandlar bl a lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska konsekvenser av brand samt det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga.

Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kunskap i:

 • att på ett kostnadseffektivt sätt organisera och planera företagets brandsäkerhet
 • att leda och planera brandsäkerheten vid ombyggnader och förändringar i verksamheten
 • att besluta om brandsäkerhetsåtgärder och ha kännedom om de ekonomiska och praktiska

konsekvenser av vidtagna åtgärder

 • att ansvara för kontrollverksamheten på företaget och ha kunskap om hur

brandskyddskontroller utförs och behov av åtgärder före, under och efter tillsyn

gällande lagar, förordningar och föreskrifter

För vem?

Kursen vänder sig till dig som har ansvar för företagets brandskydd och riskhantering, samt till dig

som är ansvarig för inköp av företagets brandskydd.

Innehåll

 • Organisation i företaget
 • SBA – systematiskt brandskyddsarbete
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Automatiska brandlarm och släckanordningar
 • Kostnad/Nytta
 • Vad och vilka hotas av en brand
 • Företagets fortlevnad
 • Lagar och föreskrifter
 • Kommunala räddningstjänsten
 • Släckmedel och släckmetoder
 • Kontrollmetoder och dokumentation

Längd

1 dagar

Övrigt

Kursintyg utfärdas efter genomgången kurs

Intresseanmälan

För att få mer information från LAVI gruppen, fyll i dina uppgifter: