Allservice och hantlangarutbildning – en värdehöjande insats för bygg- och anläggningsbranschen
Under vintern 2016–2017 genomför LAVI gruppen AB, på uppdrag av Örebro kommun, en integrationsutbildning till fördel för Bygg- och anläggningsbranschen.
Målsättningen med insatsen är att öka kursdeltagarnas attraktionskraft på arbetsmarknaden varför utbildningen byggts upp för att göras av näringslivet – för näringslivet.
I dag saknas 100-tals personer inom bygg- och anläggningsrelaterade arbetsområden och många företag har svårt att rekrytera kompetenta medarbetare. I likhet med bygg- och anläggningsbranschen har även företag inom fastighetsservicesektorn svårt att rekrytera varför utbildningen Allservice- och hantlangarutbildning hämtat sin inspiration från båda dessa världar i ambitionen att göra deltagarna attraktiva och anställningsbara inom flera sektorer på arbetsmarknaden.
Utbildningen tar sin utgångspunkt i arbetsmarknadens behov, och inriktar sig på arbetsuppgifter som utbildningens deltagare kan och får utföra såväl utan som med officiella certifikat och/eller grundläggande och behörighetsgivande utbildningar. I de fall intresse och förutsättning finns skall utbildningen även ses som en preparandinsats för behörighetsgivande utbildning.
För Örebro kommuns räkning, har LAVI gruppen AB tagit fram ett flexibelt utbildningsprojekt där varje deltagares väg mot arbete eller studier är högst individuell och helt beroende av vad deltagaren har med sig bagaget i form av utbildningar, erfarenheter, kunskaper, ambitioner och vilja.
För att lyckas med aktuell insats har LAVI gruppen AB involverat en rad företag och partners. Kombinationen av insatsens flexibilitet och de externa utbildningspartnernas engagemang gör att LAVI gruppen AB kan genomföra en unik utbildning till mycket hög kvalitet!