Referensuppdrag - LAVI solution

Opus Bilprovning ingår i Opus Group som är noterat på Nasdaq (Stockholmsbörsen). Opus Bilprovning tillsammans med Opus International inom Divisionen Bilprovning är en ledande aktör på den internationella marknaden för bilbesiktning. Under hösten 2016 och inledningen av 2017 byggde LAVI gruppen AB tillsammans med Opus Bilbesiktningar upp metoder och modeller för Sverigedivisionens internutbildning mot kategori K3, tunga fordon. LAVI gruppens resa med Opus var spännande och det var med intresse vi följde genomförandet av de första fortbildningarna som byggde på vårt framtagna koncept. Vi kan med glädje konstatera att resultatet blev bra och vi tackar Opus för visat förtroende och vi ser samtidigt fram emot ytterligare samarbeten i framtiden!


Under hösten 2016 och våren 2017 processledde LAVI gruppen AB Kumla kommuns utveckling mot en modern och högkvalitativ förordningsstyrd yrkesutbildning på gymnasial nivå. Tillsammans med JN-gymnasiets ledning och i samverkan med Kumla kommuns pedagoger, skapade vi ett koncept som från läsåret 2016/2017 till 2017/2018 fördubblade antalet gymnasiala lärlingar och yrkesvuxlärlingar i verksamheten. Idag driver JN-gymnasiet en effektiv lärlingsutbildning i nära samarbete med många av länets företag inom ramen för 6 gymnasieprogram och mer är på gång! 

  

För Mekonomen Groups och ProMeister Solutions räkning, har LAVI gruppen AB tagit fram gymnasiekonceptet för ProMeister Fordon, en innovativ gymnasieutbildning inom ramen för fordons- och transportprogrammet. Hösten 2017 startade utbildningen i Stockholm och i Lund med Realgymnsiet som huvudman för en tydlig och konceptstyrd gymnasial lärlingsutbildning i absolut framkant. Vi hade äran att välkomna intresserade elever till en utbildning som speglar såväl samtid som framtid och efter det att utbildningen funnits i en termin kan vi med stolthet konstatera att vi redan nu har fantastiska resultat!  

Under hösten 2017 har LAVI gruppen arbetat fram en insatsplan för ME-skolans utveckling i Örebro län. Inom ramen för LAVI gruppens arbete har fokus legat på att skapa en träffsäker och branschaktuell gymnasieutbildning som leder till ökad anställningsbarhet. Utöver detta har fokus legat på att bygga upp en effektiv organisation kring ME-skolans satsning, ett arbete som säkerställdes lagom till jul. Det koncept som skapats är framtaget i samverkan med länets samlade näringsliv och inför vårens  implementeringsarbete vet vi därför att morgondagens anläggningsförarutbildning i Örebro kommer att hålla hög pedagogisk kvalitet liksom hög anställningsbarhet.  

Live at Heart är ett av Örebros starkaste och viktigaste arrangemang. Det är viktigt för Örebroarna, restauranger/hotell samt för alla musiker, filmare och besökare som kommer till vår stad. Under hösten 2017 har LAVI gruppen AB hjälpt Live at Heart med en ”kommersialiseringsprocess” i ambitionen att arrangemanget ska ges förutsättningar för en stabil framtid, ett Live at Heart 3.0. I arbetet med Live at heart har LAVI gruppen ansvarat för arbetet med kartläggning av sponsorintressen, införsäljning av mervärdespaket till lokala företag samt byggt upp partnerskap mellan olika varumärken och Live at herat vilket i förlängningen stärker Live at hearts långsiktighet. Vi tackar för förtroendet och hoppas på fler framtida samarbeten!

Referensuppdrag - LAVI integration


Allservice- och hantlangarutbildning
I dag saknas 100-tals personer inom byggbranschen och byggföretagen har svårt att få tag i kompetenta medarbetare. Som en dellösning på problematiken ville Örebro kommun och Cityakademin under vintern 2016/2017 fortbilda människor så att de kan utföra delar av arbetsuppgifterna ute på byggplatser, så att utbildade snickare, murare etc, mer riktat kan användas som spetskompetens. Cityakademin kontaktade LAVI gruppen och vi skapade utbildningen Allservice- och hantlangarutbildning med fokus på byggnations- och anläggningsarbeten. Utbildningen fokuserade på grundläggande mjuka samhällsorienterande och sociala värden samt på grundläggande teoretisk- och praktisk bygg- och anläggningskunskap. Detta kombinerades med löpande APL hos aktörer med anställningsbehov. Bland annat upprättade LAVI gruppen samarbetskanaler med NCC, OBK bygg, Svenska kyrkan, Västerporten och Bröderna Engströms för att säkerställa anställningsbarhet och rätt innehåll. Utbildningen som var 12 veckor lång inleddes med grundläggande kartläggningar av intresserade deltagare. Av 30-talet personer som visade intresse bereddes 11 plats på utbildningen. Redan efter 6 veckor gick den första av våra deltagare ut i en tillvisdareanställning och efter avslutad utbildning hade 9 av 12 placerats i arbeten som på ett eller annat sätt tangerade anläggning eller byggservicekompetens.

Grundläggande bygg- och arbetsmarknadskunskap
Som en synergi av resultaten med genomförd Allservice- och hantlangarutbildning delgavs LAVI gruppen ytterligare två byggutbildningsuppdrag av Örebro kommun under hösten 2017. Denna gång var utbildningen mer teoretiskt inriktad och skulle ge grundläggande kunskaper till deltagare som ingick i interna byggprojekt på Praktikcentrum i Örebro. I LAVI gruppens utbildning ingick Ritningsläsning och materiallära i ambitionen att ge deltagarna förutsättningar för att förstå vanligt förekommande ritningar, skalor symboler samt vanliga byggmaterials egenskaper, aspekter som underlättar arbetet på en byggarbetsplats.  LAVI gruppen ansvarade dessutom för Arbetsmiljö- och säkerhetsutbildning kopplat till grundläggande risker inom ramen för byggrelaterade arbeten med särskild hänsyn tagen till skyddsutrustning samt ansvarsfördelningar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Dessutom gavs utbildning i Arbete på hög höjd, Byggmetoder och Avfallshantering.  Utöver detta gavs även utbildning i Grundläggande arbetsmarknadskunskap i syfte att skapa förståelse för de lagar och förutsättningar som i grunden reglerar arbetsmarknaden samt för olika anställningsformer och för arbetsgivares och arbetstagares ansvar. Utbildningarna genomfördes till goda resultat och med fina deltagaromdömen. Vi önskar nu deltagarna lycka till i de byggprojekt som väntar inom ramen för Praktikcentrums verksamhet och hoppas i slutänden på att deltagarnas sammantagna erfarenhet, efterhand öppnar upp dörren till arbetsmarknaden och sysselsättning.

Grönyta Väster
Våren 2017 genomförde Örebro Kommun även en utbildningssatsning mot Grönytearbete där de 20 deltagare som ingick efter avslutad utbildning erbjöds säsongsarbete på Grönyteområde Väster i Örebro. Under sex veckor ansvarade LAVI gruppen AB för utbildning inom skötsel av yttre miljöer med fokus på växtkunskap, beskärning, markens- och växternas biologi, maskinkunskap, arbetsmiljö och säkerhet samt underhåll av lekplatser och sophantering. Nu när säsongen 2017 är över kan vi konstatera att resultatet av utbildningen blev gott och att arbetet på Grönyteområde Väster i Örebro flutit på enligt förväntan. I vår gör vi samma utbildning igen och vi tackar för visat förtroende.


Gröna näringar – rekryteringsutbildning
Behovet av arbetskraft inom grönyteskötsel är stort och många företag har svårt att rekrytera kompetenta medarbetare till följd av bristen på utbildningsmöjligheter inom Örebroregionen. Under hösten 2017 gavs därför LAVI gruppen som underleverantör till Yrkesakademin i uppdrag av AF att genomföra en rekryteringsutbildning inom gröna näringar med inriktning skötsel av utemiljöer. Utbildningen, på totalt 30 veckor, består av både praktik och teori och görs i nära samarbete med Futurum fastigheter, Örebrobostäder, Västerporten och Svenska kyrkan. Ca 10 veckor av utbildningen är arbetsplatsförlagd och 20 veckor görs i skolmiljö, med praktiska och teoretiska moment. Lagom till att grönytesäsongen 2018 går igång står rekryteringsutbildningens deltagare, 14 st, till arbetsmarknadens förfogande.

Stöd och matchning
LAVI gruppen är en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen i tjänsten Stöd och matchning. Målsättningen med LAVI gruppens tjänster inom Stöd och Matchning är att vi ska stödja och handleda inskrivna deltagare så att de hittar vägar för att lösa sin arbetslöshetssituation. Med hjälp av jobbinriktade aktiviteter är därför fokus att hjälpa varje deltagare att uppnå önskvärt resultat, vilket i detta fall syftar till att ta deltagaren från utanförskap till integration genom arbete eller studier. LAVI gruppens tjänster anpassas och utgår ifrån varje deltagares unika behov. Tjänsten är uppdelad i fyra spår som tar sin utgångspunkt i den mängd stöd deltagaren är i behov av. Vi finns på 13 orter runt om i landet

Referensuppdrag - LAVI qualification

Sedan 2015 har LAVI gruppen AB servat kommuner, företag och privatpersoner med kvalificerande lagkravsutbildningar. Under 2017 genomförde LAVI gruppen AB utbildning för drygt 300 personer inom områdena Arbete på väg, Säkra lyft, Motor- och röjmotorsåg, YKB, HLR, Heta arbeten och Office 365 samt Arbete på hög höjd! Inför 2018 har paletten breddats ytterligare och vi hälsar er välkomna att ta del av våra kvalitativa och prisvärda utbildningar.