Bättre arbetsmiljö BAM 2 dagar

Utbildningen förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete.

Hur går utbildningen till?
Utbildningen anpassas utifrån deltagarnas arbetsmiljökunskaper med företagets/organisationens verksamhet och medarbetarnas funktion och arbetsuppgifter och genomförs med både föreläsning och grupparbeten med viss praktik inlagd.

För vem?
Utbildningen riktar sig till chefer, ledare och skyddsombud, men innehållet kan anpassas så att all personal får information om arbetsmiljöarbetet.

Innehåll
– Arbetsmiljö – ett helhetsperspektiv
• Lagar och regler, roller (SKO, ansvar m.m.)
• Arbetsmiljöförordningen ( anmälan tillbud, skador m.m. till arbetsmiljöverket)
– Utveckling och förändring på arbetsplats
• Samverkan
• Psykosocial arbetsmiljö (stress, kränkande särbehandling, mobbing)
– Att tänka friskt (bl a grupparbete om detta område)
• Vilka är friskfaktorerna och hur påverkar dom arbetsmiljön
• Arbetsanpassning
• Rehabilitering
• Krishantering (de olika krisfaserna)
– Riskbedömningar (vad krävs)
• Skyddsrond (detta genomför vi praktiskt utifrån förutsättningarna som finns)
• Kemikalier
• Elrisker
• Brandrisker
• Ergonomi
• Tillbud
– Uppföljningar
• Handlingsplan

Kontakt: 019-760 15 20
E-post: i
nfo@lavigruppen.se